برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی

بسم الله الرحمن الرحیم در عصرحاضر، نظامهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگون یها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب بر اساس ارزشهای فرهنگی و معنوی ناب، برای ساختن

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه ورزش

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه ورزش

بسم الله الرحمن الرحیم رویکرد ها: 1- توجه جدی و عملی دولت به ورزش به عنوان فعالیتى فرهنگى ( معرفتى، تربیتى، اخلاقى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، عاطفى، بهداشتى، درمانى) 2-  نگرش سرمایه اى به ورزش جهت ارتقاء قدرت ملّى و کاهش هزینه هاى درمانى ( مقاومتى شدن اقتصاد ایران) 3- ارتقاء جایگاه ملّى و بین المللى