بیستمین نشست کارگروه_عفاف گرایی_و_تربیت_جنسی در سال 1401

بیستمین نشست کارگروه_عفاف گرایی_و_تربیت_جنسی در سال 1401

بیستمین نشست کارگروه_عفاف گرایی_و_تربیت_جنسی در سال 1401 حضوری_و_مجازی  با عنوان: «رهیافتی از الگوسازی تربیتی تا الگوپذیری از شهید سلیمانی ازسوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد» ارائه دهنده:  دکتر محمود سعیدی رضوانی؛ دانشیار دانشکده علوم‎ تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم‎ تربیتی و روانشناسی، تالار دکتر حسینعلی کوهستانی آدرس اتاق مجازی: